Spädingar

Sedan lång tid har jag känt till något som många inte har kunskap om.
I vår svenska natur finns ett väsen som kallas späding. Min medvetenhet om detta väsen uppkom genom en dröm, och dom har sedan dess följt mig nära nog dagligen.

Den kunskap jag samlat om spädingen har jag nu fått i uppgift att förmedla ut till andra.
Jag kommer att publicera en del bilder som illusterar spädingarnas liv. På sikt hoppas jag att ha så mycket material att jag kan ge mig ut i föreläsningar om spädingen.

Från flygödla till skogsspäding
Samtidigt med dinosaurierna levde en del andra djur, som inte alls var släkt med dinosaurerna. Det var t.ex pterosaurierna, eller flygödlorna. De dök upp på jorden under triasperioden för drygt 200 miljoner år sedan. När flygödlorna drog sig undan blev en mycket liten specialicerad art kvar, och det är här vi har urfadern till dagens spädingar. Spädingar är alltså mycket gamla, och den varelse som levt längst på vår planet.

Inga spädingar kan flyga, men dom har kvar små rester av vingar. Dom är fjäderklädda och kan närmast jämföras med en väldigt liten rapphöna med skillnaden att dom har fyra ben och svans. Om du skulle se en späding kommer du troligen inte att kunna förväxla den med någonting annat.

Spädingar är små. Skogsspädingar Spedius spedius kan maximalt bli 5 cm höga som fullvuxna. Dom lever som namnet säger i små hålor i skogen. Dom föredrar djupa barrskogar där dom kan leva i lugn och ro. Spädingar kan bli upp till 200 år gamla, och det finns spädingkolonier som bestått genom flera spädinggenerationer under 1000-tals år..

Eftersom spädingarna lever i stora kolonier bestående av 50-100 individer, är bohålorna relativt stora, men det krävs uppmärksamhet för att lägga märke till dom.

Skogsspängens bo

Artbeskrivningar
Här följer artbeskrivningar på de i dag kända spädingarna. Dessa beskrivningar kan förändras och kompletteras vartefter nya rön framkommer.

Skogsspädingen Spedius spedius
Alla spädingar är släkt med skogsspädingen.
Skogsspädingen lever i djupa barrskogar där den bygger bon i hålor i marken, under rötter och liknande. Födan är vegetarisk och består mestadels av frön och nötter.

Alla spädingar är aktiva under hela året, även om deras vistelsetid utanför boet är begränsad vintertid. Ofta sitter de sena vinterkvällar och småäter och sjunger spädingsånger tillsammans. Spädingar är mycket sociala och i ett bo kan en koloni om 50-100 individer i olika generationer leva. Spädingens ålder kan uppgå till c:a 200 år.

Det tycks som att spädingar har en del gemensamma högtider. Då vandrar alla spädingar av alla arter till en gemensam samlingsplats där de tillber sina gudar. Vissa indikationer finns som tyder på att offer skulle förkomma, men detta är ännu inte helt utrett.

Sjöspädingen Spedius aqua
Sjöspädingen är en art som utvecklats från skogsspädingen. Den lever i bon under stenar vid sötvattensstränder. Sjöspädingen är en bra simmare både på och under vattenytan och trivs bra i mörka kalla vatten. Maten består mestadels av alger och vattenlevande växter.

Bäckspädingen Spedius profusum
Bäckspädingen härstammar från sjöspädingen, men har genom inavel utvecklats till en egen art. Ett antal sjöspädingar hittade en skatt, som de gömde och bevakade uppe i en bäck. Deras isolerade liv upp i bäcken gjorde att de utvecklade en egen art.

Havsspädingen Spedius mare
Havspädingen har jag i dagsläget inte mycket information om, men även den härstammar frå sjöspädingen och har uppkomit genom att ett antal sjöspädingar genom en olyckshändelse spolades ut i havet.

Bergsspädingen Spedius montis
Bergsspädingen är en mycket stor späding som lever i stora bergsmassiv. Om denna är i dagsläget inte mycket känt.

Stenspädingen, eller mindre bergsspäding Spedius calculus
En mindre variant av bergsspädingen som lever i stenrösen.
Mycket lik skogsspädingen till levnadssättet.

Grottspädingen Spedius specus
Grottspädingen är en dyster släkting till bergsspädingen. De lever hela sitt liv förstenade i grottor.

Ängsspädingen Spedius terra
Ängsspädingen finns i dagsläget inte mycket information om, men den sägs leva i tuvor ute på öppna ängar.

Följ mina spädingbilder här.

Annons